NBC's Investor News

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ จากคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพผู้เข้าอบรม

สำเร็จลุล่วง กับการอบรมน้องๆนักศึกษา ในโครงการ “ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่” จากการผนึกกำลังระหว่าง แมงโก้ทีวี เอ็ม.เอส.เอส เคเบิลทีวี และม. รังสิต เปิดเวทีเติมเต็มประสบการณ์ สำหรับนักศึกษา โดยบุคคลากรคุณภาพจาก เนชั่น แชนแนล  แมงโก้ทีวี และกูรูด้านสื่อสารมวลชน  หลักสูตร 3 วันเต็ม 7-9 เมษายน ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 54 ที่ผ่านมา น้องๆนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 40 คนได้นำเสนอการรายงานข่าวออกอากาศสดจาก STUDIO ม.รังสิต ผ่านช่อง MSS CABLE TV โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ เอ็ม.เอส.เอส และกรรมพิเศษ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ จากคณบดี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินผู้เข้าอบรม เพื่อเฟ้นหาผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ 3 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของรางวัลเป็นกล้อง VDO และกล้องถ่ายรูป จาก SONY ใช้เป็นเครื่องมือในการทำข่าวที่หน้าสนใจหลังจากที่ได้รับความรู้ และฝึกทักษะตลอด 3 วันเต็ม เพื่อเป็น ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุน ห้องอบรม ที่พัก และอาหาร เป็นอย่างดี จาก อาจารย์ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยที่อันดับ 1 ได้แก่ นาย ตะวันหวังเจริญ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์ อันดับที่ 2 นาย ณภัทร จันทร์นวล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 3 นางสาว ณัฐกมล สอนเพ็ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และรางวัลชมเชย นาย วุฒินันท์ นาฮิม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เวทีนี้เป็นเวทีสร้างโอกาศให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานในสายสื่อสารมวลชนเข้าสู่สายงานนี้ได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจ เคเบิลทีวีมีการพัฒนาในส่วนของการผลิตรายการข่าว และสาระคดีที่มีคุณภาพมากขึ้น มิใช่มีเพียงแต่ หนัง หรือรายการเพลงเท่านั้น

Back to top