NBC's Investor News

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสองปริญญา เข้าศึกษาการทำงานเนชั่นทีวี

23 ธ.ค. 58 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรสองปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) เข้าศึกษาดูงาน เนชั่นทีวี เพื่อเสริมความรู้ทางวิชาชีพ และความเข้าใจในกระบวนการทำข่าวจากสถานีข่าวเนชั่นทีวี โดย คุณ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหารสถานีข่าวเนชั่นทีวี บรรยายกระบวนการและหลักการทำข่าว จากนึ้นผู้ประกาศ โมไนย เย็นบุตร ผู้ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี บรรการยาย “ก้าวแรกในสนามข่าว เศรษฐกิจ” เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา ก่อนจะเข้าเยี่ยวชมสตูดิโอเนชั่นทีวีและการบวนการภ่ายทอดสัญญา

Back to top