NBC's Investor News

ฉลองครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลังคน mai

mai FORUM 2014 (ฉลองครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลังคน mai)โดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

ความเป็นมา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นตลาดหลักทรัพย์ ที่เปิดโอกาสใหม่ของธุรกิจในการเติบโตระยะยาวอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความพร้อมในการแข่งขัน  

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 15 แห่งการก่อตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีสมาชิกบริษัทจดทะเบียนรวม 97 บริษัท (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557) จัดงาน mai Forum 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้อง Ballroom และ Meeting Room 1-4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ร่วมงานในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ชั้นนำ สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอกย้ำความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในฐานะแหล่งระดมทุนทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ และทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

2. เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัยพ์ เอ็ม เอ ไอ ได้แนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ร่วมงาน

3. เพื่อสร้างมูลค่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ให้สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. เพื่อเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชน ซึ่งมี “แหล่งทุน” และมีความสนใจธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสการเติบโต ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนหาแนวทางความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการจับคู่ทางธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไป

กิจกรรมภายในงาน

1. เวทีเสวนาพิเศษ เช่น กิจกรรมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันและกลุ่มเน้นคุณค่า กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน mai Case Study สัมมนาพบนักวิเคราะห์ชั้นนำมองแนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลัง กิจกรรมเถ้าแก่สร้างเถ้าแก่ เป็นต้น 

2. บูธแนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการ จากบริษัทจดทะเบียนใน mai 

3. การให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำธุรกิจเข้าจดทะเบียน

Back to top