NBC's Investor News

โครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว มอบข้าวล็อตแรกสู่ชุมชน

มอบข้าว - 5 ก.ย 56 สถานีข่าวเนชั่น แชนแนล โดย อรัญญา ชัยคาม หัวหน้าผู้ประกาศเนชั่นแชนแนล และเหล่าจิตอาสา เป็นผู้แทนดำเนินการส่งมอบข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนที่ร่วมสมทบทุนใน โครงการ “ด้วยเกล้า ด้วยข้าว หรือ Rice for the King” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพบก กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย)  จำกัด และบมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่อนำเสนอปรัชญาและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ทางสถานีเนชั่น แชนแนล รวมถึงเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรอินทรีย์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ที่ดูแลเด็กกำพร้า และเด็กพิการ บ้านพักผู้สูงอายุ ทหาร ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และ ร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดน ตลอดเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม นี้

ซึ่งข้าวล็อตแรกได้จัดส่งให้แก่ ที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ดูแลโดยพระครูวุฒิธรรมมาทร รับมอบ ที่นี้อุปการะเด็กถึง 400 คน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม จากนั้นมอบให้แก่ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่1 บ้านตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ดูแลโดยพระครูพิบูลย์ พัฒนพิมล ที่ดูแลเด็กเป็นจำนวน 130 คน และวัดบางเพลิง  อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเด็กในการดูแล 60 คน พระครูแฉล้ม กล่าวแกทีมงานว่า จำนวนเด็กมากขึ้นในทุกปี ข้าวสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลเด็กๆ รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หลายครั้งที่วัด เกิดสภาวะเงินฝืด ซึ่งทางวัดไม่ใช่หน่วยงานสถานเลี้ยงเด็ก  ไม่ใช่มูลนิธิ จึงไม่มีเงินสนับสนุน จะมีก็เพียงเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลเท่านั้น 

โครงการ ด้วยเกล้า ด้วยข้าว ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่  02-790-3299 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-78518-2 และส่ง Slip โอนเงินมาที่ฝ่ายการเงิน NBC เบอร์แฟกซ์ 02-338-3914 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวาพระบาทสมเด็จ 

Back to top