NBC's Investor News

มติประชุมผู้ถือหุ้น NBC อนุมัติเพิ่มทุน?พันล้าน?เตรียมประมูล?ดิจิตอลทีวี?

 

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NBC อนุมัติเพิ่มทุน พันล้าน  เตรียมประมูล ดิจิตอล ทีวี  พร้อม อนุมัติ แต่งตั้ง  เทพชัย หย่อง นั่งกรรมการบริษัท หวังดึงประสบการณ์บริหารสถานีข่าวดิจิตอล ขณะเดียวกัน ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ให้ผู้ถือหุ้นเดิม  รวมทั้งเปิดโครงการ ESOP ให้พนักงานมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัท

 

นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  และ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)   เปิดเผยถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NBC ประจำปี 2556 ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบในทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

สำหรับมติสำคัญๆ ประกอบด้วยการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 20.82 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวน 176.87 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.61 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล 20 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้  ผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 48.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.28 บาทต่อหุ้น

 

·       เพิ่มทุน พันล้าน เตรียมประมูล ดิจิตอล ทีวี   

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมีมติให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  จำนวน 353,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 (และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ และเกินกว่าสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าโดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น โดย มีระยะเวลา เสนอขาย ระหว่าง  วันที่ 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556    โดยคาดว่าจะได้รับเม็ดเงิน ทั้งสิ้น 1,061.22  ล้านบาท

นายอดิศักดิ์  กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเตรียมประมูลดิจิทัลทีวี ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ( กสทช.) ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในปีนี้

นอกจากนี้ เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และเป็น เงินทุนมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ของบริษัท

ทั้งนี้  ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม ยังได้ อนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการใหม่ เพิ่ม อีก 1ท่าน คือ นายเทพชัย  หย่อง เพื่อดึง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสื่อ ทีวี ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน  ทั้งเคยบริหาร ไอทีวี และ ไทยพีบีเอส มาช่วยบริหาร จัดการ สถานีทีวี ดิจิตอล ที่ บริษัท จะประมูล ดังกล่าว     

 

ขณะเดียวกัน  ยังอนุมัติให้ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) โดยรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 176,870,000 หน่วย ราคาต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน  2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

มีจำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 176,870,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 530,610,000 หุ้น  โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคา 3.00 บาทต่อหุ้นเสนอขาย 12 กรกฎาคม 2556 ใช้สิทธิ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยวันกำาหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2556

โดยคาดว่า  จะได้เม็ดเงิน จากส่วนนี้ จำนวน 530.61  ล้านบาท

 

· ออก ESOP ให้พนง. มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัท 

นอกจากนี้  ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ยังมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP  ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก อายุ5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย จำนวน 8,798,905 หน่วย ราคาเสนอขาย 0 บาท (ศูนย์ บาท)

เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 8,798,905 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จำนวน 176,870,000 หุ้น  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น  3.00 บาท/หุ้น  เสนอขายวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ ปีละ 2 ครั้งในวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ปีละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร เม็ดเงินที่ได้รับในส่วนนี้  26.40 ล้านบาท (กรณีมีผู้ใช้สิทธิ 100%)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยัง มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท  อีกด้วย   หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายพิจารณากำหนดอายุหรือไม่กำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสารและสภาวะตลาด

โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ / หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนนี่ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยเม็ดเงินจำนวนนี้  ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

 

Back to top