NBC's Investor News

เครือเนชั่น ออกหุ้นกู้ 2 พันล้าน

บริษัทเนชั่น และเนชั่น บรอดแคสติ้งฯเตรียมออกหุ้นกู้รวม 2 พันล้านบาท เพื่อใช้คืนหนี้-เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายงาน


บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า จะเพิ่มวาระการออกหุ้นกู้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 56 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเม.ย.นี้ โดยบริษัทเนชั่นจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการ
ลดต้นทุนทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ ส่วนบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมวาระดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทในเครือ เนชั่น ทั้งเอ็นเอ็มจี,เอ็นบีซี และ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ประกาศแผนเพิ่มทุน โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ราว 2.1 พันล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าร่วม ประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจซึ่งคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดให้มีการ ประมูลจำนวน 24 ช่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โดยบริษัทในเครือเนชั่น ทั้ง 3 บริษัทจะนำเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าสู่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในเดือนเม.ย.นี้ด้วย

Back to top