NBC's Investor News

Next [email protected] เปิดตัวพอกเก็ตบุ๊ค คิด ทำ แบบ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล วิถีบางจาก

คิด ทำ แบบ “ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล” วิถีบางจาก โมเดล บริษัทยั่งยืน

สำนักพิมพ์ Next [email protected] เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ค “คิด ทำ แบบ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล วิถีบางจาก โมเดล บริษัทยั่งยืน” ถ่ายทอด “หลักคิดและการเดินแผนเชิงกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนบริษัทพลังงานของคนไทย” ซึ่งนั่งในตำแหน่งซีอีโอบางจากฯ ระหว่างปี 2548 – 2555 นำพาองค์กรเติบใหญ่ มั่นคง ผงาดสู่ “ผู้นำพลังงานทดแทน”


พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ เขียนโดย นงค์นาถ ห่านวิไล นักเขียนเรื่อง แนวกลยุทธ์ธุรกิจ ที่ได้ถ่ายทอดทั้งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ความท้าทายของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ครั้งหนึ่งเกือบถูกลบชื่อจากวงจรธุรกิจน้ำมัน ด้วยประสบกับปัญหาฐานะทางการเงิน แต่ด้วยความฮึดสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาทุกทิศทาง และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ พันธมิตรในวงการธุรกิจน้ำมัน พร้อมด้วยพลังของ “คนบางจากฯ” จึงทำให้พลิกฟื้นสถานการณ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว


เรื่องราว วัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมพนักงานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยุคแรกของการก่อตั้งบริษัทฯ จากรุ่นสู่รุ่น ที่สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้แบรนด์บางจากภายใต้สัญลักษณ์ใบไม้ในกรอบสี่เหลี่ยม ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย มียอดขายติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของประเทศในห้วง 8 ปีของการนั่งตำแหน่งซีอีโอ ดร.อนุสรณ์ ได้นำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร


หลายเรื่อง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำพาบางจากฯ ผงาดสู่ ผู้นำพลังงานทดแทน โดยมีหลักคิด วิธีปฎิบัติ ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ท่ามกลางสมรภูมิของธุรกิจพลังงานไซส์แอล ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรื่องราวแต่ละบทได้ถูกบันทึกถึงความมุ่งมั่น ให้ผู้อ่านใช้เป็นกรณีศึกษา และประกายแสงสว่างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานทดแทนไทย ที่ได้
ทรงริเริ่มศึกษาวิจัยและทดลองด้านพลังงานทดแทนแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เป็นการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดการขาดดุลการค้า ประหยัดเงินตราต่างประเทศเพื่อสอดรับกับแนวนโยบายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในการสร้างสังคม


สีเขียว (Green Society) ดร.อนุสรณ์ ได้วาง Roadmap บางจากฯ ยึดวิถีธุรกิจตามแนว “Greenergy Excellence” มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ เดินหน้าลงทุนพลังงานแสงแดด ในโครงการ Sunny Bangchak ผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์
บนพื้นที่ถึง 500 ไร่ นอกจากนี้ยังศึกษาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมส รวมถึงการทดลองผลิตน้ำมันจากสาหร่าย เพื่อผลิตไบโอเจ็ท
 นวัตกรรมพลังงานสะอาด ตามวิสัยทัศน์ของ ดร.อนุสรณ์ นั้น เป็นโครงการที่จะผลักดันให้เป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral Company สัมฤทธิ์ผลในเร็ววัน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมสีเขียว (Green Society) อย่างจริงจังชัดเจน


ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “การคิด ทำ แบบ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล” ยังมีเรื่องราวการขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตวิญญาณขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ทั้งการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) และเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ล้วนนำทางให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่เก่งและดี มีความสามารถในการทำกำไรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง


วิธีคิด วิถีการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ ของ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ที่นำพาบางจากฯ ผงาดสู่ผู้นำพลังงานทดแทน ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ “คิดทำแบบ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล วิถีบางจาก โมเดล บริษัทยั่งยืน” โดย สำนักพิมพ์

[email protected]วางจำหน่ายแล้วที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปในราคาเล่มละ 200 บาท 

Back to top