NBC's Investor News

โครงการ เยาวชนไทยสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือภัยพิบัติ

 

สถานีข่าวระวังภัย เดินสาย จัดโครงการ

เยาวชนไทยสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือภัยพิบัติ 20 โรงเรียนนำร่อง

 

27 ส.ค.55 สถานีข่าวระวังภัย โดย บมจ.เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม จัดโครงการ เยาวชนไทยสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือภัยพิบัติ หวังให้เป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ในการป้องกันความสูบเสียจากเหตุภัยพิบัติในเขตพื้นเสี่ยง

 

โดยเริ่มโรงเรียนแรกที่ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งเอเซีย (APDC) กับการบรรยาย “การเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ” จากนั้นเป็นการสาธิต “การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วย ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว” จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนภัยและขอความช่วยเหลือ”ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วม 300 คน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุกภัย ที่ผ่านมา

               

                โครงการฯ ได้วางแผนในการให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด ร่วม 20 โรงเรียน คาดจะมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ กว่า 6,000 คน โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอด ต่อผู้ปกครอบ และเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตทางธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อยู่อาศัย หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ โดยเวทีต่อไปจะเป็น โรงเรียนสารวิทยา กรอบการนำเนินงานโครงการฯ จะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือน กันยายน ติดตามความเคลือนไหวของโครงการได้ทางสถานีข่าวระวังภัย หรือเว๊ปไซต์ ระวังภัย.คอม

 

 

Back to top