NBC's Investor News

“ทัศนศึกษาตามรอยพระราชดำริ ปี 2 ณ โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลับมาอีกครั้งกับ “ทัศนศึกษาตามรอยพระราชดำริ ปี 2 ณ โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554” กิจกรรมที่รายการเช้าข่าวข้น และสถานีข่าวเนชั่น จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพระราชดำริ "ให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกทั้ง โดยเน้น การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่"

ความเป็นมา โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จำนวน ๒๐,๖๒๕ ไร่ ตำบลสมเด็จเจริญ กิ่งอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับ การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยทรงเน้น การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำมาหากินร่วมกับการคงอยู่ ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้สนับสนุน โครงการ รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ จะใช้พื้นที่ป่าสงวนซึ่งถูกบุกรุกทำลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม มาดำเนินการจัดสรรให้แก่ราษฎรผู้ยากจนเข้าไปประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดเป็นแปลงที่ดินให้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ๑ ไร่ ที่ดินทำการเกษตร ครอบครัวละ ๘ ไร่

โครงการตามรอยพระราชดำริกับรายการเช้าข่าวข้น ปีที่ 2

จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554

ราคาบัตร 4,900 บาท /ท่าน

ติดตามรายละเอียด และสมัครได้ทาง http://www.nationchannel.com/main/ หรือสอบถาม: 02-338-3681-2

Back to top