NBC's Investor News

ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดโครงการ "คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย"

3 พย. 54 จากเหตุการ มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนำพาความเสียหายมาสู่ บ้านเรือน รถยนต์ และสิ่งปลูกสร้าง แต่ความสูญเสียใดก็เทียบเท่าไม่ได้กับความรู้สึกของประชาชนที่จะต้องเผชิญกับสภาวะโศกเศร้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การฟื้นฟู ทั้งสุขภาพ จิตใจ และทรัพย์สิน ภายหลังน้ำลด จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับของคนในชุมชนที่ประสบอุทกภัย

ทางเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จึงได้จัดตั้ง “ภาคีเครือข่าย” ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูขึ้น เพื่อเยียวยารักษา ซ่อมแซม และซ่อมสร้างทั้งสุขภาพกาย ใจ และทรัพย์สินของผุ้ประสบอุทกภัย เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาตั้งหลักชีวิตได้ดังเดิม

                ที่ผ่านมา โครงการ “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” จึงจัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ขึ้นที่ จ.สระบุรี      อ.ดอนพุด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 54 โดยได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มภาคีเครือข่าย รวมทั้งกลุ่มจิตอาสาที่ติดตามข่าวของ NBC ทาง Face book ReliefThailandflood

                ตั้งแต่เดือน ธันวาคม นี้ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง จะเริ่มขอรับบริจาค อุปกรณ์ ซ่อม สร้าง จากบริษัท และประชาชนโดยทั้วไปสำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร    02-338-3600

Back to top