NBC's Investor News

เนชั่น เปิดศูนย์รับบริจาค เพื่อผู้ประสบภัย

จิตอาสาพากันมาทั้งครอบครัว

กลุ่มจิตอาสาที่ลงพื้นที่แจกของด้วย โดยจะมีรถออกจากเนชั่นในเช้าของทุกวัน

                เนชั่น เปิดศูนย์รับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากที่ได้จัด “มหกรรมระวังภัย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นมา มีผู้นำสิ่งของเข้ามาบริจาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเอกชน และประชาชน

           โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ CSR ขึ้น เพื่อให้การบริหารงาน การกระจายสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ไปสู่ผู้ประสบอุทกภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมฟื้นฟู ซ่อม และสร้าง พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ต่างต่อไป 

                ภายในศูนย์รับบริจาคยังเปิดรับจิตอาสา เพื่อช่วยกันจัดถุงยังชีพ และบางส่วนอาสา ลงพื้นที่แจกสิ่งของร่วมกับทีมข่าว จากสถานีข่าวระวังภัย และสถานีข่าวเนชั่น ที่ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพที่ได้รับจากประชาชนในทุกๆวัน

สอบถามข้อมูลการรับบริจาค

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร : 02-338-3600

Back to top