NBC's Investor News

วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562


วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561


วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559


ภาพและวีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559ภาพและวีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ภาพและวีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557ภาพและวีดีโอบรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

คลิปเสียง บรรยากาศภายในงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

Back to top