NBC's
Management Team

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
3. นายกนก รัตน์วงศ์สกุลรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผู้ประกาศข่าว
4. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กร
5. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานขายและสายงานกิจกรรมองค์กร
6. นางสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน