การประชุมผู้ถือหุ้น

 • 12 พฤษภาคม 2565 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (pdf/889KB)
 • 12 เมษายน 2565 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (pdf/15.6 MB)
 • 12 April 2022 : Invitation Letter to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders through by electronic media (E-AGM) (pdf/14.3 MB)
 • 12 เมษายน 2565 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการขายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด) (pdf/1.4 MB)
 • 12 April 2022 : The Opinion Report of the Independent Financial Advisor on Asset Disposition and Connected Transactions (the Disposition of the ordinary shares in NBC Next Vision Company Limited)(pdf/0.9 MB)
 • คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ E-AGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/2.3 MB)
 • วีดีโอการใช้งานระบบการประชุมฯ E-AGM (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting) (pdf/5.3 MB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/132 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/233 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/373 KB)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 : รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  (pdf/57 KB)
 • 8 ธันวาคม 2564 :
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า (pdf/0.14 MB)
  • หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท (pdf/0.14 MB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (pdf/0.18 MB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (pdf/0.20 MB
 • 23 เมษายน 2564 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (pdf/889KB)
 • 8 เมษายน 2564 : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ( pdf/126KB)
 • 18 มีนาคม 2564 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (pdf/5.3 MB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/132 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/233 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/373 KB)
 • 29 มกราคม 2564 : รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  (pdf/57 KB)
 • 30 พฤศจิกายน 2563 : 
  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
  • หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท (pdf/0.14 MB)
  • แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (pdf/0.18 MB)
  • แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (pdf/0.20 MB
 • 13 พฤศจิกายน 2563 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/2.56 MB)
 • 14 ตุลาคม 2563 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/87 MB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/148 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/273 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/305 KB)
 • 12 ตุลาคม 2563 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (pdf/123 KB)
 • 31 มีนาคม 2563 : แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) และยังคงการงดจ่ายเงินปันผล (pdf/114 KB)
 • 23 มีนาคม 2563 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (pdf/4,900 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) (pdf/188 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) (pdf/241 KB)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (pdf/278 KB)
 • 26 พฤศจิกายน 2562 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ/หรือ เสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
 • 21 พฤศจิกายน 2562 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
 • 28 ตุลาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 
 • 28 ตุลาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562  
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 28 ตุลาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 • 12 กรกฎาคม 2562 : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 • 29 พฤษภาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 29 พฤษภาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 • 8 พฤษภาคม 2562 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 29 มีนาคม 2562 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
 • 30 มกราคม 2562 : รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : หลักเกณฑ์ การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : แบบเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 23 พฤศจิกายน 2561 : แบบเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
 • 24 เมษายน 2561 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 22 มีนาคม 2561 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 21 มีนาคม 2561 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 21 มีนาคม 2561 : แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : แบบเสนอวาระการประชุม AGM 2560
 • 20 พฤศจิกายน 2560 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2560
 • 11 พฤษภาคม 2560 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 31 มีนาคม 2560 : การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 • 31 มีนาคม 2560 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 • 31 มีนาคม 2560 : แบบเสนอคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 : จดหมายแจ้งผลการเสนอวาระและกรรมการ ปี 2560 
 • 5 มกราคม 2560 : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 
 • 5 มกราคม 2560 : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2560