จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

          บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกว่า บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มีกรอบที่ชัดเจนในการนำนโยบายนี้มาสู่ภาคการปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าการดำเนินงานโดยยึดถือหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความยอมรับจากทั้ง ลูกค้า คู่ค้า และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวของพนักงานเอง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติสืบไป

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563