รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          คณะกรรมการบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

          คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลาและให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

          นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด