ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) ผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทฯจึงร่วมกับกลุ่มบริษัท NMG นำความพร้อมด้านเนื้อหา(Content) มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อันได้แก่ เว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ มีดังต่อไปนี้