คณะผู้บริหาร

 1. นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม   กรรมการผู้จัดการ
 2. นาย ปกรณ์ พึ่งเนตร   บรรณาธิการบริหาร
 3. นาย สมเกียรติ บุญศิริ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนการจัดการ
 4. นาย ชาคริต ข่วงอารินทร์   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
 5. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดหารายได้พิเศษ
 6. นางสุวรรณี วัชรภาสกร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน
 1. นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม   
  กรรมการผู้จัดการ
 2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์  
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
 3. นาย ปกรณ์ พึ่งเนตร   
  บรรณาธิการบริหาร
 4. นาย สมเกียรติ บุญศิริ   
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ
 5. นาย ชาคริต ข่วงอารินทร์   
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
 6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล 
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานขายและสายงานกิจกรรมองค์กร 
 7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร   
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน