คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายทินกร พันพานิชย์กุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมคิด ลิขิตปริญญา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน