คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ​ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการอิสระ

นายสรไกร ศรีสัจจารักษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

นายทินกร พันพานิชย์กุล

กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

นายสมคิด ลิขิตปริญญา

กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.