NBC's Investor News

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 / Report on the result of the proposed agendas and the director nomination for the 2018 AGM หุ้น ประจำปี 2561
เอกสารแนบ (Attach file)
 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 Report on the result of the proposed agendas and the director nomination for the 2018 AGM หุ้น ประจำปี 2561

Back to top