NBC's
Management Team

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ
2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว
3. น.ส.ชไมพร คงเพชรผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม
4. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์
5. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
7. นายอำนาจ ตรีนารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
8. นางสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

Back to top