NBC's
Management Team

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ
2. นายกนก รัตน์วงศ์สกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว
3. นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร-สายงานข่าวโทรทัศน์
4. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานสนับสนุน
5. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
6. นายอำนาจ ตรีนารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย
7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
8. นางสาววิพาภร อุ่นสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

Back to top